Actieleren en ontwikkelen in landelijk gebied ZH-PLG

Redactie Projecten

De grote maatschappelijke opgaven en het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied ZH-PLG vragen om nieuwe manieren van werken, nieuwe perspectieven, andere competenties en gezamenlijke denk- en doekracht. De complexiteit van de verscheidenen opgaven en vele betrokken actoren kan verlammen, maar spoort ook aan tot nieuwe coalities en verrassende samenwerkingen. De reeds aanwezige kennis en kunde in de provincie geven alle aanleiding om in gebiedsgerichte processen ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en studenten bij elkaar te brengen. Daarom hebben ACCEZ en het ZH-PLG de handen ineengeslagen om kennis te ontwikkelen met concrete handelingsperspectieven om de uitvoeringskracht in de gebieden te vergroten. 

Met provinciemedewerkers, universiteiten en hbo’s (betrokken bij ZH-PLG vanuit verschillende opgaven als landbouw, water en groen, etc.) is er op basis van werksessies, gesprekken, praktijkervaringen en wetenschappelijke literatuur een eerste scoping voor een kennis- en actieagenda voor gebiedsgericht werken ontwikkeld. Op deze manier benutten we bestaande kennis en ervaring die er al is en kunnen we van elkaar leren in gebieden en tussen gebieden. In 2022 is ook een start gemaakt met het delen en ophalen van interessante voorbeelden van gebiedsprocessen, onder andere het IBP Vitaal platteland Hollands Veenweide, om onder andere een interactieve kaart te ontwikkelen met daarop inspirerende praktijkvoorbeelden van gebiedsgericht werken. Hierbij zijn studenten van de WUR betrokken. 

“Onzekerheden, complexiteit van de opgaven en de veelheid aan partijen in het landelijk gebied maken een lerende aanpak samen met de gebieden noodzakelijk. Samen met ACCEZ ontwikkelt de provincie een actie-leertraject dat kennis en ervaring van gebiedspartijen, beleidmakers en onderzoekers bij elkaar brengt om de uitvoeringskracht te vergroten.” 

Karen Raap, Programmamanager gebiedsgerichte aanpak stikstof bij provincie Zuid-Holland