Vereende krachten voor een circulaire economie – ACCEZ 1 jaar!

admin Geen categorie

5 april 2019

Door: Judith Schueler


Kennis betekenisvol inzetten voor de transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland. Dat ambieert ACCEZ. En de tijd is rijp om deze ambitie waar te maken.


Beweging in alle regionen

Zuid-Holland kent een groeiend aantal ondernemers die, soms nog tegen de stroom in, pionieren met het bouwen aan duurzame business cases. VNO-NCW West ondersteunt hen daarin met bijvoorbeeld het netwerk Groene Groeiers.

Tegelijkertijd beweegt de regionale overheid mee. Zij heeft steeds meer ervaring en stimulans om beleid te ontwikkelen vanuit maatschappelijke opgaven. De transities, waaronder richting circulariteit, bestrijken verschillende domeinen en overheidslagen waardoor afstemming en samenwerking cruciaal is. Het programma Circulair Zuid-Holland beoogt precies dat.

Ook wetenschappelijk gezien raken de vraagstukken verschillende disciplines. De samenwerking tussen de regionale universiteiten, expliciet op het thema duurzaamheid, verbindt onderzoekers met verschillende achtergronden binnen het Centre for Sustainability en bij Wageningen University and Research. De universiteiten zoeken naar de maatschappelijke impact van kennisontwikkeling in de region.

Bundeling van krachten

Dit is de vruchtbare grond waarop precies een jaar geleden ACCEZ kon ontstaan. Een unieke samenwerking die fors durft in te zetten op de opbouw van kenniskapitaal in de regio als cruciaal element voor de versnelling van de transitie.

ACCEZ heeft meteen twee flinke uitdagingen aangepakt. We zien kansen voor circulaire gebiedsontwikkeling in de Haagse wijk de Binckhorst en in het Groene Hart, met twee onderzoeksprojecten voor het aanpakken van de transitieopgaven. Hier kunnen we de taaiere vraagstukken aanpakken die voor de langere termijn, voor meerdere stakeholders en op meerdere plekken van nut zijn – en daarbinnen kansen verzilveren die nu al bijdragen aan de transitie.

Betrekken van ondernemers

De onderzoeksteams zijn in de afgelopen periode gestart met hun tweejarige onderzoeken. Een van onze prioriteiten is nu om ervoor te zorgen dat ondernemers in de verschillende onderzoeksgebieden de kennis gaan mede-ontwikkelen, dat ze daar lol in krijgen en de meerwaarde inzien voor het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Dat vraagt om resultaten op een voor de ondernemer behapbare termijn. ACCEZ ondersteunt de onderzoeken door de betrokkenen bijvoorbeeld te stimuleren ook over andere vormen van kennisoverdracht na te denken, zoals stageprojecten, policy briefs en kenniscafés.

Dromen over een duurzaam en innovatief ondernemersklimaat

Wat ik niet had durven hopen, is dat we nu al mogelijkheden zien én benutten om de kennisinfrastructuur in de provincie te veranderen – en daarmee versterken. We zien welke partijen we met elkaar in contact moeten brengen, zodat zij van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Daarnaast worden wij zelf ook gevonden, omdat andere programma’s zien hoe wij als ACCEZ hen kunnen ondersteunen bij hun eigen uitdagingen.

Korte cycli zijn razend belangrijk voor betekenisverlening – nuttige toepassing – in de praktijk. En tegelijkertijd droom ik van het opzetten van een data-infrastructuur die het mogelijk maakt om op wetenschappelijke wijze de ontwikkeling van de circulaire economie op de lange termijn, dus richting 2050 te gaan monitoren. Door relevante data over de jaren heen op te halen, komt er een schat aan informatie vrij over langetermijnpatronen, die voor het ontwikkelen van een duurzaam en innovatief ondernemersklimaat van cruciaal nut kunnen zijn. Bovendien kan zo’n groots project de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen in de regio enorm versterken.

Kenniskapitaal voor de toekomst

ACCEZ is de plek waar dit soort ideeën kunnen ontstaan en rijpen. Vervolgens hebben we sleutelpartijen aan tafel om het ook tot uitvoering te brengen. Met de transitie naar de circulaire economie lijkt alles op zijn kop te worden gezet – investeren in kenniskapitaal blijft daarin een constante. Investeren in nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, technologieën, netwerken en mensen betaalt zich altijd uit.